Begeleiding van verandertrajecten

Verandertrajecten kenmerken zich door aandacht voor de ‘harde’ kant (organisatie-inrichting, proces, werkwijze en ondersteunende ICT middelen) en door oog voor de ‘zachte’ kant (cultuur, omgaan met weerstand en systeem dynamieken).

De zachte kant blijft doorgaans in verandertrajecten vaak impliciet en onzichtbaar. Dit is mooi gevisualiseerd in het bekende plaatje van de ijsberg, waar alleen het topje zichtbaar wordt, de rest blijft onder water. Dat voor het oog onzichtbare deel vormt een groot deel van de hele ijsberg en het is belangrijk dat daar voldoende aandacht aan wordt besteed. Laat je dit achterwege, dan dreigt een verandertraject te mislukken.

Ik streef naar nauwe samenwerking met de klant en begeleid zo dat de organisatie in haar eigen kracht komt.

Neem voor meer informatie contact op.

 

Kijk in onderstaande tabbladen voor trajecten die LionHeart begeleidt:

 

Versnelling van de beeldvorming, verbetering van de oordeelsvorming en een effectieve besluitvorming ten tijde van incidenten

Lionheart heeft sinds 2009 vanuit het landelijk project Netcentrisch Werken meerdere veiligheidsregio's begeleid bij de implementatie van Netcentrisch werken. Doel daarvan is te komen tot een versnelling van de beeldvorming, zodat een actuele informatiepositie ontstaat voor oordeels- en besluitvorming. Informatie ten tijde van een incident wordt niet langer hiërarchisch gedeeld, maar via een netwerk waarin alle teams met elkaar verbonden zijn. LionHeart is partner van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) als het gaat om de implementatie en het verzorgen van training en oefeningen in het kader van Netcentrisch werken. Voor meer informatie over het IFV en Netcentrisch werken, klik hier.

Wat biedt Lionheart aan Veiligheidsregio’s?

 • Een footprint van waar uw veiligheidsregio staat op het gebied van informatiemanagement. 
 • Waarneming tijdens oefeningen en systeemtesten op het gebied van informatiemanagement. 
 • Training t.b.v. het vakbekwaam blijven en te komen tot verdere groei en doorontwikkeling van informatiemanagement.
 • Training van OT- en BT leden om te komen tot een meer efficiënte en effectieve oordeels- en besluitvorming.
 • Begeleiding bij de ontwikkeling van doelgerichte oefeningen om informatiemanagement te beoefenen.
 • Begeleiding bij de ontwikkeling van doelgericht oefenen (doel is dat oefenen niet langer een inspanningsverplichting is, maar dat doelgericht wordt toegewerkt naar een van te voren bepaald resultaat. Tijd en capaciteit van deelnemers en oefenstaf worden  meer efficiënt benut.

Aansluiten van partners

Alle veiligheidsregio's in Nederland werken inmiddels volgens de Netcentrisch Werkwijze. Steeds meer partners (waterschappen, omgevingsdiensten, RWS, ziekenhuizen, NUTS bedrijven, etc.) van de regio's sluiten aan. LionHeart helpt ook deze partners bij de implementatie van de werkwijze. Zo heeft LionHeart de volgende partners begeleid bij de implementatie: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Alliander, acute zorgketen Utrecht. Momenteel begeleidt LionHeart de implementatie bij PWN en de acute zorgketen Brabant. 

Wat biedt Lionheart aan Partners?

 • Begeleiding bij de implementatie van Netcentrisch werken (structureel en kernprofiel)
 • Verzorgen van trainingen t.b.v. groei en ontwikkeling
 • Workshop, 'wat is Netcentrisch Werken', wat is de meerwaarde en wat betekent het voor u?
 • Waarneming en coaching bij oefeningen.

Neem contact op om vrijblijvend van gedachten te wisselen en te inventariseren wat Lionheart voor u kan betekenen.

Onderzoek binnen de Nationale Politie ter verbetering van de Operationele Regie op de Verbindingen C2000

Lionheart doorliep de volgende stappen:

 • Het maken van een footprint van de huidige (IST) situatie, op basis van interviews, een documentenstudie en observatie op de werkplek.
 • Het in kaart brengen van de gewenste situatie van operationele regie op het C2000 verbindingsproces en waar mogelijk een bredere inzet van deze functie binnen de opgeschaalde (SGBO) staf.
 • Het ontwikkelen van een voorstel voor de implementatie van de gewenste situatie in de politie-organisatie.
 • Het organiseren van workshops waarin samen met experts door middel van brainstormen de gewenste situatie geschetst werd. 
 • Periodiek bespreken van de voortgang van het onderzoek met het DROC en CCB-overleg,
 • Opstellen en presenteren van het definitieve onderzoeksrapport.

Wat biedt Lionheart in soortgelijke trajecten?

 • Een efficient uitgevoerde analyse van de huidige situatie.
 • Effectieve workshops en procesdenken om te komen tot een schets van de gewenste situatie.
 • Een concreet stappenplan om te komen van IST naar SOLL.

 

Begeleiding en advies binnen een verandertraject voor het Commando Landstrijdkrachten

Doel was te komen tot doelgericht oefenen, opwerkend naar een van te voren bepaald resultaat in plaats van oefenen als inspanningsverplichting.

Stappen die werden doorlopen:

 • Observeren van de IST situatie en uittekenen van de procesgang in de keten.
 • Schetsen van de gewenste situatie (SOLL).
 • Samen met een gebruikersgroep ontwikkelen van een stappenplan om van IST naar SOLL te komen. 
 • Toepassen van de stappen in verschillende oefeningen.
 • Reflectie op de resultaten en bijstelling van de stappen waar nodig. 
 • Inrichten en borgen van de stappen in de oefenorganisatie.

Wat biedt Lionheart in soortgelijke trajecten?

 • Een analyse van de huidige situatie en het maken van een footprint daarvan.
 • Visualisatie van processen in de keten.
 • Schetsen van de gewenste situatie en de stappen er naar toe.
 • Inrichten van een verandertraject om de gewenste situatie te implementeren.
 • Borgingstraject om meer vakbekwaam te worden en te blijven.